Privatlivspolitik

 

Her kan du læse, hvordan Midtfyns Hørehjælp håndterer personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Midtfyns Hørehjælp er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

 

Vores kontaktoplysninger er

Navn: Midtfyns Hørehjælp

Kontaktperson: Susie Lauge Pedersen

Adresse: Algade 50, 5750 Ringe

CVR-nr.: 33129645

Telefon: 62 62 16 00

Mail: susie@midtfynshj.dk

 

Som kunde hos Midtfyns Hørehjælp indsamler vi følgende oplysninger

  • Kontaktoplysninger
  • CPR-nr
  • Diagnose i forbindelse med hørenedsættelse

 

Formålet med behandlingen

Behandlingen af personoplysningerne har til formål at levere en ydelse i form af høreapparat. Behandlingen vil ligeledes være for, at kunne fakturere dig for servicen. Vi anvender også dine oplysninger for at kunne kontakte dig når din garanti er ved at udløbe på dit nuværende høreapparat, samt for at minde dig om, at du igen er tilskudsberettiget. Din diagnose i forbindelse med hørenedsættelse, anvendes med det formål at finde det korrekte høreapparat til dig.

 

Retsgrundlag for behandlingen

Dine oplysninger i forhold til behandling sker jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (indgåelse af en kontrakt). Når vi behandler din hørenedsættende diagnose, sker dette på baggrund af Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra h (behandling sker på baggrund af en kontrakt med en sundhedsperson som er underlagt tavshedspligt).

Når vi kontakter dig med det formål, at minde dig om udløb af garanti og at du igen kan søge tilskud, sker dette på baggrund af interesseafvejningsreglen jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Tidsperiode for behandling

Dine oplysninger opbevares så længe de tjener det formål hvortil de blev indhentet. Udgangspunktet er 4 år for opbevaring, hvorefter vi anvender dine kontaktoplysninger til at tage kontakt til dig, for at minde dig om, at garanti er ved at udløbe og at du nu igen kan søge om tilskud – dette er også nævnt under ”Formålet med behandlingen”.

Oplysninger ift. fakturering bliver opbevaret i 5 år plus indeværende kalenderår jf. Bogføringslovens §10.

 

Videregivelse af oplysninger

Jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 1, litra e, har du ret til at vide hvem Midtfyns Hørehjælp videregiver dine oplysninger til.

 

Dine oplysninger bliver indtastet og dermed videregivet til journalsystemet Noah journal, hvortil der er udarbejdet en databehandleraftale.

 

Dine oplysninger kan ligeledes blive videregivet til følgende:

  • Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
  • Regionerne – primært Region Syddanmark
  • dk
  • Oticon
  • Andre relevante samarbejdspartnere

 

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som Midtfyns Hørehjælp naturligvis forholder sig til, se herunder:

 

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningen artikel 15, har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos Midtfyns Hørehjælp.

 

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningen artikel 16.

 

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningen artikel 17, har du ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningen artikel 21, har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningen artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

 

Begrænsninger i den registreredes rettigheder
Bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 1-3 og art. 14, stk. 1-4 (oplysningspligt overfor den registrerede) samt art. 15 (indsigtsret), gælder ikke, hvis den registreredes interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, dette jf. Databeskyttelsesloven §22, stk. 1.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

 

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk